Τα Δωμάτια και Διαμερίσματα Αερικό του Γιώργου Μπενοβία, δικαιούχου της ιστοσελίδας www.ebenovias.gr (εφεξής «Ιστότοπος»), λειτουργεί και διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα με τους παρακάτω αναλυτικούς όρους χρήσης, τους οποίους καλείται να τηρήσει προσεκτικά ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας. να διαβάσει και να επισκεφθεί/χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα, μόνο εάν τις αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να μην επισκέπτεται/χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα, αλλά να αποστείλει στον ιδιοκτήτη σχόλια που επιθυμεί να ληφθούν υπόψη, πάντα εντός των ορίων πιθανής, καλής πίστης και συναφούς επιχειρηματικής δεοντολογίας. Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων από τον χρήστη / επισκέπτη της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Οι πληροφορίες αυτές δεν γνωστοποιούνται ποτέ σε τρίτους (εκτός από τις περιπτώσεις που η σχετική γνωστοποίηση προβλέπεται από το νόμο ή σε περιπτώσεις που η σχετική γνωστοποίηση γίνεται κατόπιν αιτήματος ή με τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου).

Αυτός ο ιστότοπος κατ’ αρχήν δεν διατηρεί αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμη και αν διατηρεί τέτοια δεδομένα ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του χρήστη, τα δεδομένα αυτά διατηρούνται αποκλειστικά για επικοινωνία, καταγραφή, στατιστικά και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο παρών ιστότοπος.

Επιπλέον, σε περίπτωση «συνδέσμων» προς άλλους ιστότοπους, ο παρών ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογότυπων, μορφής («διάταξη») της Ιστοσελίδας, προστατεύονται από το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτησία και ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη και είναι διαθέσιμα στους χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση.

Ο ιδιοκτήτης, πάντα στο πλαίσιο της καλής πίστης και της επιχειρηματικής δεοντολογίας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα και αληθή, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή την πληρότητα τους.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία προϊόντος ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Διαφορετικά, οι παραπάνω ενέργειες ενδέχεται να συνιστούν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει οποιαδήποτε θετική και αρνητική ζημία προκληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, η Ιστοσελίδα αποτελεί κατοχυρωμένο όνομα χώρου, το οποίο έχει εκχωρηθεί νόμιμα στο Αερικό Δωμάτια και Διαμερίσματα και διέπεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις σχετικά με τα ονόματα χώρου.

Η επίσκεψη / χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Η πλοήγηση και παραμονή στην Ιστοσελίδα, η αρχειοθέτηση/καταλογογράφηση της συνιστά πρακτική αποδοχή των όρων χρήσης που περιγράφονται στο παρόν.

Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/χρήση και σε σχέση με αυτήν. Η επίσκεψη / χρήση του ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη / χρήση του από τρίτους.

Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτήν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι υπεύθυνος και αναλαμβάνει να επιδιορθώσει οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Αερικό Δωμάτια και Διαμερίσματα ή/και στην Ιστοσελίδα από παράνομη ή γενικά αντίθετη στα χρηστά ήθη και στους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, διατίθενται ως έχουν και ο ιδιοκτήτης δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα αυτού του περιεχομένου. για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει κάθε κατάλληλο και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, ώστε τα δεδομένα, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ξεπερασμένο χαρακτήρα τους.

Ο διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Ωστόσο, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, η λειτουργία της Ιστοσελίδας διακοπεί ή καταστεί δύσκολη ή/και αδύνατη η πρόσβαση, ή εάν, παρά τα μέτρα ασφαλείας, «ιοί» ή άλλα κακόβουλο λογισμικό εντοπίζεται και μεταδίδεται στα τερματικά των επισκεπτών/χρηστών ή εάν μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη (hackers) παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο και τη λειτουργία του ιστότοπου δυσκολεύοντας τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στη σωστή λειτουργία του.

Επίσης, ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για τυχόν δυσλειτουργία ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Ο διαχειριστής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιοδήποτε είδος ζημίας, άμεσης ή έμμεσης, που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας, την πλοήγησή της και τη χρήση των υπηρεσιών. ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα, ενώ το κόστος των τυχόν διορθώσεων ή επισκευών βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη και σε καμία περίπτωση τον ιδιοκτήτη.

follow us

Αριθμος Μ.Η.Τ.Ε.

1331186 /28/12/23

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

κρατησεις

22710 32336

aeriko@benovias.gr

Καρφάς, Τ.Κ. 82100, Χίος

Ώρα Άφιξης: 14.00
Ώρα Αποχώρησης: 11.00

Σε περίπτωση που επιθυμείτε πρόωρη έλευση ή αποχώρηση από την πιο πάνω καθορισμένη ώρα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε προηγουμένως μαζί μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

• Για την επιβεβαίωση της κράτησης σας θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά το 30% της συνολικής αξίας της διαμονής σας.

• Σε περίπτωση που ακυρώσετε την κράτηση σας 20 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης δεν υπάρχει καμία χρέωση και η προκαταβολή σάς επιστρέφεται.

• Κρατήσεις που θα ακυρωθούν μεταξύ 0-19 ημερών από την ημερομηνία άφιξης χρεώνονται με το 30% της συνολικής αξίας της κράτησης.

• Καθυστερημένη άφιξη ή αναχώρηση πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία χρεώνεται με το 100% του συνολικού ποσού της κράτησης.

ασφαλεια πληρωμων

Secure Payments

τροποι πληρωμης

Payment Methods

Copyright © 2022-24. All Rights Reserved.